دیدگاه

جشن , دین من است

عشق ,  پیام من است

سکوت ,  حقیقت من است

اشو

*

Celebration is my religion

Love is my message

Silence is my truth

OSHO

*

جشن , دین من است

عشق ,  پیام من است

سکوت ,  حقیقت من است

اشو

*

پیام من دیدگاه فلسفی نیست، بلکه گونه ای کیمیاگری است!

دانش دگرگونی عرفانی است

بنابر این تنها آنانی که مایلند بر آنچه هستند بمیرند و دوباره زاده شوند؛

تنها این عده از مردم با شهامت و دلیر که معدودند آماده شنیدن پیام من هستند .

زیرا شنیدن این پیام نیز مخاطره آمیز است .

با شنیدن آن شما نخستین گام را برای زایش دوباره برداشته اید.

پیام من چیزی کمتر از مرگ و زایش دوباره نیست!

اشو

برگردان از سوآمی راگو

*

منبع عکس

osho.com

*

ترکیب نوشته و عکس از راگو

*