0

اشو نادابراهما مدی تیشن

Osho Nadabrahma Meditation

چشمها درتمام مدت این مد ی تیشن  بسته می مانند.

مرحله اول: ۳۰ دقیقه

در حالتی آسوده روی زمین بنشینید. با لبانی بسته شروع به زمزمه کنید. صدای زمزمه تان باید آنقدر

باشد که اگر این مدی تیشن  را با دیگران انجام می دهید، آنها بتوانند صدای شما را بشنوند.

این عمل ارتعاشی را در بدن شما ایجاد می کند. می توانید لوله یا ظرفی توخالی را مجسم کنید

که فقط با ارتعاشات زمزمه شما پر شده است.

لحظه ای فراخواهد رسید که انگار زمزمه خود به خود ادامه می یابد و شما شنونده می شوید.

هر طور که می خواهید تنفس کنید، می توانید زیر و بمی زمزمه تان را تغییر دهید

و یا اگر دلتان خواست به نرمی و آهستگی بدن خود را حرکت دهید.

در این ویدیو مرحله اول را ببینید:

http://www.youtube.com/watch?v=MZXIHXu18EQ

مرحله دوم: ۱۵ دقیقه


این مرحله به دو بخشِ هفت ونیم دقیقه ای تقسیم می شود.

در بخش اول در حالی که کف دستهایتان مقابل ناف و رو به بالاست

آنها را به شکل دایره به سوی جلو حرکت دهید تا هر دو دست به هم برسند

این حرکت را باید آن قدر آهسته انجام دهید که گویی اصل هیچ حرکتی صورت نمی گیرد.

احساس کنید که انگار به عالم هستی انرژی می بخشید.

این حرکت هفت و نیم دقیقه طول می کشد.

سپس موسیقی تغییر می کند.

این بار کف دستها را به طرف زمین بگیرید و همان حرکت دایره وار را انجام دهید.

بعد از آن که دستها به هم رسیدند آنها را دوباره به سوی ناف برگردانید.

احساس کنید که از عالم هستی انرژی می گیرید.

مانند مرحله اول، مانع حرکت نرم و آهسته ی بدن نشوید.

برای درک جزئیات این مرحله، باید مربی این مدی تیشن  را در زمان انجامِ آن به دقت تماشا کنید.

در این ویدیو مرحله دوم را ببینید:

http://www.youtube.com/watch?v=aUvRFYgmqCg&feature=related

مرحله سوم: ۱۵ دقیقه


کامل آرام و بی حرکت روی زمین بنشینید.

آرام و راحت بنشینید و ببینید که بدن تان از شما جداست، ذهن تان از شما جداست.

تنها هویت شما، نظاره گری است.

واژه ی معادل نظاره گری، در زبان سانسکریت « بودا » است.

در این ویدیو مرحله سوم را ببینید:

http://www.youtube.com/watch?v=d7m7xktBAV8&feature=related

*

osho.com

برگردان از راگو

*

منبع عکس ها:

http://www.osho.com/Main.cfm?Area=Magazine&Sub1Menu=Tarot&Sub2Menu=OshoZenTarot&Language=English

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.