0

تبدیل نفرت به عشق

اشو

*

وقتی که ذهن بدست افکاری خطا مختل شده است، روی متضادها درنگ کن.
این روشی زیباست که برایتان بسیار سودمند خواهد بود.
برای نمونه، اگر خیلی احساس ناخشنودی داشته باشی، چه باید کرد؟

پاتانجلی می گوید که اگر احساس ناخشنودی داری، روی متضاد آن درنگ کن: روی خوشنودی: خوشنودی چیست؟
تعادلی بیاور. اگر ذهنت خشمگین است، مهر را واردش کن. درباره مهربانی فکر کن و بی درنگ، آن انرژی عوض می شود. زیرا این ها یکی هستند: متضاد همان انرژی است. هنگامیکه آن را وارد کنی، جذب می کند. خشم هست، روی مهربانی تعمق کن.
یک کار کن: یک تندیس بودا را نگه دارد، زیرا آن تندیس، خودحالت مهربانی است. هروقت خشمگین می شوی، به اتاقت برو، به آن بودا نگاه کن، همچون یک بودا بنشین و احساس مهربانی کن. ناگهان می بینی که تحولی در درونت رخ داد: خشم در حال تغیییرکردن است، آن هیجان ازبین رفته است، مهربانی برمی خیزد. و این انرژی متفاوتی نیست،
همان انرژی است، همان انرژی خشم است که کیفیت خودش را تغییر می دهد،
بالاتر می رود. هر چیز متضاد یک قطب است.

وقتی احساس نفرت داری، به عشق بیندیش.

وقتی خواهشی داری، به بی خواهشی desirelessness و به سکوتی که با آن خواهد آمد بیندیش. مورد هرچه که باشد، تو متضادش را وارد کن و تماشا کن که در درونت چه اتفاقی خواهد افتاد.
هنگامیکه قلق knack آن را دانستی، مرشد Master شده ای. اینک کلید را داری: هرلحظه خشم می تواند به مهر تبدیل شود، هرلحظه نفرت می تواند به عشق تبدیل شود، هرلحظه اندوه می تواند به شعف تبدیل شود.
رنج می تواند به سرور تبدیل شود، زیرا همان انرژی سرور را دارد، انرژی تفاوتی ندارد.
تنها باید بدانی چگونه به آن راه بدهی.
امتحانش کن.
اشو

*

منبع عکس

facebook.com

BUDDHA BLESS

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.