0

آیا تاکنون عاشق بوده ای؟

اشو

*

راماجونا Ramajuna در روستایی اقامتی کوتاه داشت.
مردی نزد او آمد و به او گفت که می خواهد خداوند را تجربه کند.

راماجونا از او پرسید، “آیا تاکنون عاشق کسی بوده ای؟”

مرد پاسخ داد: “نه من هرگز به این چیزهای پیش پا افتاده فکر نمی کنم. من هرگز این چیزهای پست را طالب نیستم، من می خواهم خدا را تجربه کنم.”

راماجونا دوباره پرسید، “آیا هیچگاه به عشق فکر نکرده ای؟”

مرد با تاکید تمام پاسخ داد: “من حقیقت را می گویم.”

مرد بیچاره درست می گفت. در دنیای مذهب، عاشق بودن یک عدم صلاحیت است. او یقین داشت که اگر می گفت عاشق کسی بوده، آن پیر از او خواهد خواست تا خودش را در همانجا و هم اکنون از آن خلاص کند __ که وابستگی ها را رها سازد و عواطف دنیایی را ترک گوید تا بتواند از او درخواست ارشاد کند. بنابراین حتی اگر هم کسی را دوست می داشته، پاسخ منفی داد. زیرا کجا می توانید شخصی را پیدا کنید که هرگز، کمی هم عاشق نبوده باشد؟

راماجونا برای سومین بار پرسید، “چیزی بگو، خوب فکر کن. نه حتی کمی عشق؟ __ برای یک نفر، برای هیچکس؟ آیا هیچکس را حتی کمی هم دوست نداشته ای؟”

سالک گفت، “مرا ببخش، ولی چرا یک سوال را بارها و بارها تکرار می کنی؟ من حتی از فاصله ای دور هم عشق را لمس نکرده ام. من می خواهم خدا را تجربه کنم.”

آنوقت در اینجا راماجونا گفت، “پس تو باید مرا معذور بداری. لطفاً نزد دیگری برو. تجربه ی من نشان می دهد که اگر کسی را دوست داشته باشی، هر کسی را، که اگر مزه ای از عشق را چشیده باشی، آن عشق می تواند به چنان نقطه ای گسترش یابد که به خداوند برسد. ولی اگر تو هرگز عاشق نبوده ای، آنوقت چیزی در درون نداری که رشد بدهی. تو آن بذر را نداری که بتواند به یک درخت رشد یابد. برو و از دیگری بپرس.”
اگر بین یک زن و شوهر عشق نباشد… اگر زن عشق به  شوهر را نشناخته باشد و شوهر هم عشق ورزیدن به زنش را نشناسد، اگر فکر کنید که اینان قادر خواهند بود به فرزندانشان عشق بدهند، در اشتباه تاسف بار و اندوه آوری هستید!

مادر تنها می تواند به آن اندازه عاشق پسرش باشد که عاشق شوهرش است __ زیرا آن پسر بازتاب شوهرش است.

اگر عشقی برای شوهر نباشد، چطور ممکن است عشق به کودک وجود داشته باشد؟

و اگر به کودک عشق داده نشده باشد – فقط بزرگ کردن و بارآوردن فرزندان، عشق نیست – چطور از فرزند انتظار دارید که مادر و پدرش را دوست بدارد؟

اشو

*

منبع عکس  :

facebook.com

از صفحه

Alika Yazdan

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.