0

گذشته و آینده در لحظه حال

اشو

*

Zen’s understanding is that in the present moment the whole past is hidden, and in the present moment the whole future also is hidden. The present moment contains the whole universe — past, present, future. If you can manage to understand the present moment, you have understood the whole phenomenon of eternity.

OSHO ♥

*

درک ذن این است که همگی زمان گذشته در لحظه حال پنهان است ، و همگی آینده هم  در لحظه حال پنهان است. لحظه حال دربرگیرنده همگی جهان است : گذشته ، حال ، آینده. اگر توانا به درک لحظه حال باشی ، همگی پدیده ابدیت را درک کرده ای.

♥  اشو

*

برگردان از راگو

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Deniz Ugur

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.