0

تو هم میتوانی بیدارشوی

اشو

*

Never for a single moment forget that
you may be asleep and I may be awake,
but one day i was asleep just like you
and one day you can be awake just like me.
OSHO

*

هرگز برای یک لحظه فراموش مکن

که شاید تو خوابیده ای و شاید من بیدارم

ولی یک روز من هم همانند تو خواب بودم

و یک روز درست همانند من تو هم میتوانی بیدارشوی

اشو

*

برگردان از راگو

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Deniz Ugur

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.