0

تو به جهان وصل هستی

هستی مراقب توست.

اشو ذن تاروت


تو اتفاقی نیستی . هستی به تو نیاز دارد . بدون تو چیزی در جهان کم خواهد بود و هیچکس نمی تواند جایگزینی برای آن بیابد. این همان چیزی است که به تو  ارزش می بخشد ، اینکه همه هستی ، تو را کم خواهد داشت . ماه و خورشید و ستارگان ، درختان ، زمین و پرندگان – هر چیزی در کائنات حس خواهد کرد که جای کوچکی خالی هست که به جز تو هیچکس دیگری نمی تواند آن را پر کند.

این امر شادی عظیمی به تو می بخشد ؛ این احساس سرور آمیز که تو به جهان وصل هستی ، و هستی مراقب توست . هنگامیکه پاک و روشن شوی ، می‌ توانی‌ ببینی عشق عظیمی را که از هر سو بر تو فرو می بارد .

Osho God is Dead: Now Zen is the Only Living Truth Chapter

برگردان :  راگو

 

osho.com

*


دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.