0

تجسم کردن برای تغییر منفی به مثبت

اشو

*

صبح قبل از هر کاری خودت را به صورت فردی بسیار شاد تجسم کن. بسیار امیدوار، با طراوت و مشتاق از رختخواب بلند شو. انگار قرار است آن روز اتفاقی کامل با ارزشی بیکران روی دهد. با حالی بسیار مثبت و سرشار از امید در حالی که احساس می کنی آن روز، روزی عادی نخواهد بود از رختخواب بلند شو. گویی چیزی استثنایی، شگفت انگیز و بسیار نزدیک در انتظارت است. تمام آن روز را دوباره و دوباره به یاد بیاور. در عرض هفت روز خواهی دید که کل الگو، شیوۀ زندگی و موجت تغییر کرده است.

شب وقتی می خوابی تجسم کن که در دامن خدا می خوابی. گویی زندگی از تو محافظت می کند، در دامنش هستی و به خواب می روی. فقط این را تجسم کن و بخواب. باید به تجسم ادامه دهی و بگذاری که خواب بیاید. به این ترتیب تجسم وارد خوابت می شود. خواب و تجسم همدیگر را می پوشانند.

چیزهای منفی را تجسم نکن زیرا مردمی که ظرفیت تجسم دارند اگر چیزهای منفی را تجسم کنند، آن چیزهای منفی روی می دهد. اگر تصور کنی بیمار می شوی، حتما بیمار می شوی. اگر تجسم کنی کسی به تو اهانت خواهد کرد، چنین اتفاقی روی خواهد داد. تجسم تو خالق موقعیت هاست.

بنابر این اگر فکری منفی آمد، بلافاصله آن را به فکری مثبت تبدیل کن. به آن نه بگو. بلافاصله کنارش بگذار. آن را دور بینداز.

در عرض یک هفته احساس می کنی که بی دلیل شاد هستی.

اشو: شور برای غیرممکن

برگردان از  فم

*

osho.com

*

منبع عکس

facebook.com

BUDDHA BLESS

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.