0

گذشته، پیش از این گذشته است

لیمن پانگ

*

گذشته، پیش از این گذشته است.
سعی نکن که آن را بازیابی.
لحظه حاضر درنگ ندارد.
سعی نکن که به آن دست یازی.

لحظه به لحظه
آینده ای در کار نیست-
پس پیشاپیش به آن نیاندیش.

هر آن چه به چشم می آید
را واگذار.
هیچ فرمانی نیست که آن را
پاس بداری.
هیچ ناپاکی نیست
که در پی تطهیر آن باشی.

با ذهنی به واقع نافذ و خالی،
دارماها (قوانین) احکام بی جانی
بیش نیستند.

آن هنگام که بتوانی این چنین باشی،
به کمال نایل شده ای.

لیمن پانگ   Layman P’ang 808-740

برگردان: آسمیتا

منبع

osho.com

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Asmita Advaya

*

گذشته، پیش از این گذشته است.
سعی نکن که آن را بازیابی.
لحظه حاضر درنگ ندارد.
سعی نکن که به آن دست یازی.

لحظه به لحظه
آینده ای در کار نیست
پس پیشاپیش به آن نیاندیش.

هر آن چه به چشم می آید
را واگذار.
هیچ فرمانی نیست که آن را
پاس بداری.
هیچ ناپاکی نیست
که در پی تطهیر آن باشی.

با ذهنی به واقع نافذ و خالی،
دارماها (قوانین) احکام بی جانی
بیش نیستند.

آن هنگام که بتوانی این چنین باشی،
به کمال نایل شده ای.
لیمن پانگ ( ۸۰۸-۷۴۰)

 

 

 

 

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.