0

آگاهی، پل پیوند تو با هستی ست

اشو

تنها چند گام را آگاهانه بردار و زیبایی، لذت، آسودگی و تفاوت آگاهانه قدم زدن را خواهی دید. تمام بدنت در هماهنگی با هستی ست. آگاهی، پل پیوند تو با هستی ست. ناآگاهی تو را در خودت محصور می کند. در ناآگاهی هیچ ارتباطی با هستی نداری. در آگاهی تو با کل؛ از باریک ترین تیغه ی علف تا عظیم ترین ستاره میلیون ها سال نوری دورتر در پیوندی.

اشو

کتاب” از مرگ تا بی مرگی”

برگردان: آسمیتا

***

Just try to walk a few steps consciously and you will see the difference

– and the beauty and the joy and the relaxation of walking consciously.

Your whole body is in tune with existence
Consciousness bridges you with existence
Unconsciousness closes you into yourself

In unconsciousness you don’t have any connection with existence
In consciousness you are related to the whole

– from the smallest blade of grass to the biggest star millions

of light-years away

Osho – From Death to Deathlessness

***

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

Osho World

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.