0

خلا وجود ندارد

اشو

We fight with the void and are then defeated –
not because the void is stronger than us
but because it is not
Now stand up and fight with the empty space of the room
so that you can know and taste
the whole stupidity of the human mind
And then sit down and laugh at yourself
and as the laughter dies down
be silent and search within
and then you will come to know a deep mystery
the mystery that the void is not only without
but within also! ~ Osho

ما با خلا می جنگیم و مغلوب می شویم. نه به این دلیل که خلا نیرومندتر از ماست بلکه به این خاطر که خلا وجود ندارد. اینک برخیز و با فضای خالی اتاق درگیر شو. سپس تمام حماقت ذهن بشر را خواهی دید. آن وقت بنشین و به خودت بخند و بعد از اینکه خنده ات فروکش کرد خاموش باش و درون را جستجو کن. آن گاه رازی ژرف را درخواهی یافت: همان راز که نه تنها خلا در بیرون، بلکه در درون نیز هست!

اشو

برگردان: آسمیتا

*

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.