0

اینجا – اکنون

نیسارگاداتا ماهاراج


فضا و زمان تنها در ذهن وجود دارند. حتی قانون علت و معلول نیز یک مقوله ی ذهنی ست. ذهن مسبب تقسیم و جدایی ست. در حقیقت همه چیز اینجا – اکنون است. همه چیز کل و یگانه است. گوناگونی و چندگانگی تنها در سطح ذهن است.

نیسارگاداتا ماهاراج

برگردان: آسمیتا

Asmita Advaya

*

منبع عکس

maharajnisargadatta.com

***

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.