0

دو راه مدی تیشن

اشو

*

دو راه وجود دارد. یا کامل هشیار باشید. در این صورت هر اتفاقی که می افتد، تبدیل به موضوعی بیرونی می شود که کامل از شما جداست و شما صرفا نظاره گر آن می شوید. یا این که کامل درگیر هر اتفاقی که می افتد می شوید. در این صورت نظاره گری وجود نخواهد داشت و شما همان اتفاقی می شوید که در حال وقوع است – اگر می رقصید، تبدیل به رقص می شوید، آنگاه دیگر نظاره گری وجود نخواهد داشت. هر دو راه به یک مقصد می رسند، زیرا موضوع این نیست که خود را فراموش کنید یا هشیار باقی بمانید. مسئله اصلی این است که یکپارچه و یک دست باشید – یعنی یا کامل خود را فراموش کنید و یا کامل هشیار باقی بمانید. در هر دو حالت شرایط یکپارچه و کامل بودن را حفظ کرده اید. بنابراین فکر نکنید که این دو حالت ضد یکدیگرند.

*

اگر به راستی باهوش هستید ، ذهن خود را درست همان جایی بگذارید که کفشهایتان را گذاشته اید.

*

اشو

برگردان از  راگو

*

osho.com

*

منبع عکس

facebook.com

از صفحه

osho

*

 

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.