0

نظریات

 نیسارگاداتا ماهاراج

Theories may be good as starting points

but must be abandoned, the sooner – the better

   Nisargadatta Maharaj

نظریات و تئوری‌ها ممکن است برای شروع خوب باشند

اما می بایست رها شوند. هرچه زودتر بهتر.

 نیسارگاداتا ماهاراج

ترجمه آسمیتا

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.