0

فقط باش

نیسارگاداتا ماهاراج

Look at your mind dispassionately; this is enough to calm it. When it is quiet, you can go beyond it. Do not keep it busy all the time. Stop it – and just be. If you give it a rest, it will settle down and recover its purity and strength. Constant thinking makes it decay. Nisargadatta Maharaj

بی‌غرض به ذهن خود بنگر؛ همین برای آرام کردن آن کافی ست. زمانی که ذهن آرام گرفت و سکون یافت قادری به فراسویش بروی. نیازی نیست که بطور دائم آن را مشغول نگه داری. روندش را متوقف کن و فقط باش. اگر ذهن را آسایش بخشی قرار یافته، نیرو و خلوص خود را بازخواهد یافت.

نیسارگاداتا ماهاراج

ترجمه آسمیتا

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.