0

آن‌چه می‌شنوی

اشو

ترجمه از آسمیتا

هر آن‌چه می‌شنوی لزوما” آن‌چه گفته شده نیست.هرآن‌چه بیان می‌شود هم ضرورتا” آن‌چه می‌شنوی نیست. دلیل آشکاری دارد، زیرا من از فضای دیگر وجود در حال سخن گفتن هستم و تو از فضایی به تمامی متفاوت در حال شنیدن آن هستی. در این بین، چیزهای بسیاری تغییر می‌یابد. همواره نشان درک و فهم این است که به یاد داشته باشی، آن‌چه بیان می‌کنم ممکن است به تمامی متفاوت از آن‌چه شنیده‌ای باشد.
اشو

ترجمه از آسمیتا

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.