0

فقط باش

 موجى

فروتن و خردمند باش.
نه مقایسه کن و نه رقابت.
به هیچ کس وابسته نباش.
به هیچ چیز تعلق نداشته باش.
با وجودِ جدانشدنىِ خود باش.
لازم ندارى که چیزى شوى.
فقط باش.
~ موجى

از صفحه  وحدت وجود در فیسبوک

دیدگاه‌ها (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.