Archive for آبان, ۱۳۹۰

بودای طلایی جنگل
0

بودای طلایی جنگل

مجسمه بودا در میان کوه جنگلی در تایوان

آزاد شدن
0

آزاد شدن

پیکاسو

زنان کوزه به سر
0

زنان کوزه به سر

هند – راجستان

هاهاهاها
0

هاهاهاها

زندگی جدی نیست ، بخند!

مرا در آغوش بگیر
0

مرا در آغوش بگیر

چشمانت را ببند

اولین درس خودشناسی
0

اولین درس خودشناسی

راگو