Archive for مهر, ۱۳۹۱

به دیده زیباییم
0

به دیده زیباییم

یک هایکوی ذن و روشنگری اشو

بیشتر عشق بورز
0

بیشتر عشق بورز

اشو

میباید مرد و باز میباید زیست
0

میباید مرد و باز میباید زیست

ابوسعید ابوالخیر

راه خانه کجاست؟
0

راه خانه کجاست؟

راگو

چه کسى هستی
0

چه کسى هستی

اشو