Archive for خرداد, ۱۳۹۳

تمرکز بر آتش
0

تمرکز بر آتش

اشو: در زندگی هیچ چیز قطعی نیست مگر مرگ.

نترس از تجربه کردن
0

نترس از تجربه کردن

اشو

لبخند بزن ، نفس بکش و آرام برو
0

لبخند بزن ، نفس بکش و آرام برو

تن یوک هن

بگذار که بی وزن شوی
0

بگذار که بی وزن شوی

اشو

تمایز بین مرگ و زندگی
0

تمایز بین مرگ و زندگی

اشو

بازی خداوندی
0

بازی خداوندی

اشو