Archive for دی, ۱۳۹۳

آن‌چه می‌شنوی
0

آن‌چه می‌شنوی

اشو
ترجمه از آسمیتا

آیا تاکنون عاشق بوده ای؟
0

آیا تاکنون عاشق بوده ای؟

اشو

چشم سوم
0

چشم سوم

چشم معرفت ، چشم بصیرت ، چشم دل ، چشم درون

آیا من هم خواهم مرد؟
0

آیا من هم خواهم مرد؟

داستان بودا

دلهای شما مرده است
0

دلهای شما مرده است

عطار

در درون هر مرد یک زن موجود هست
0

در درون هر مرد یک زن موجود هست

اشو

جورج ایوانویچ گرجیف
0

جورج ایوانویچ گرجیف

موسیقی، معماری و رقص‌های تمدن‌های کهن